Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Inleiding

EquiGens, gevestigd te Luinjeberd en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder nummer 72413212, hecht waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze verklaring vind je een beschrijving van welke persoonsgegevens EquiGens van jou verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten je in dat kader hebt.

Persoonsgegevens

EquiGens verzamelt en verwerkt de volgende gegevens die tot je persoon kunnen herleiden:

- naam, adres, woonplaats
- overige persoonskenmerken (geslacht1, geboortedatum, BSN1)
- communicatiegegevens (telefoon, e-mail)

- administratiegegevens (zorgverzekeraar, beroeps-registratienummer2)

- medische gegevens1 (psychische en lichamelijke ziekten, medicatie)

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden

Begeleiding en behandeling

Voor een goede begeleiding en behandeling is het noodzakelijk dat EquiGens een dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over de gezondheidstoestand van jongeren en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en begeleiding en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor de begeleiding en behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die EquiGens elders, bijvoorbeeld bij behandelaren, eerdere betrokken organisaties en hulpverleners, artsen, enzovoorts.

Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen er bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts, samenwerkingspartner, gezaghebbende worden verstrekt, tenzij de jongere daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit het dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (gecertificeerde instellingen en gemeenten).

Medewerkers

Van medewerkers en samenwerkingspartners slaan we gegevens op om communicatie mogelijk te maken en om vast te stellen dat zij voldoen aan de wettelijke vereisten.
Een beperkt aantal gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole.

Algemeen

Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft EquiGens een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Als EquiGens je gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan word je daarover geïnformeerd en is je toestemming noodzakelijk. Je toestemming is bijvoorbeeld nodig als je gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Je toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot je persoon herleidbaar zijn. EquiGens verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Je gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang EquiGens bij wet verplicht is gegevens te bewaren. Een dossier jeugdhulp blijft minimaal 20 jaar bestaan na afloop van de zorg. Of langer als dit nodig is voor de hulpverlening. Dat staat in de Jeugdwet, meer informatie is hier te vinden.

Toegang tot het cliëntdossier

EquiGens draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat je gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij een betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot je gegevens. Voorbeelden zijn de Gedragswetenschapper, Begeleiders, Assistent begeleiders, Stagiaires, Vrijwilligers, Gastvrouw en Administratief medewerkers. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

EquiGens kan informatie met betrekking tot je bezoekgedrag van de website vast leggen ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. EquiGens gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden. EquiGens heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. Je kan via je browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.

De website(s) van EquiGens kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten. EquiGens heeft geen controle over deze externe websites en moedigt je dan ook aan het privacy beleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.
EquiGens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten

Je rechten in het kader van de verwerking van je gegevens zijn:

Recht op inzage

EquiGens moet de persoonsgegevens opsturen/delen als je daarom vraagt. Daarnaast krijgen jongeren bij EquiGens en de betrokken uit het netwerk waar de jongere (vanaf 16 jaar) of de wettelijk vertegenwoordiger en de jongere waar zij toestemming voor geven standaard inzicht tot de rapportages en de belangrijke informatie uit het dossier per 1 januari 2023.

Recht op rectificatie

Zijn je gegevens fout doorgegeven, veranderd of door EquiGens fout verwerkt? Dan moet EquiGens die aanpassen als je daarom vraagt.

Recht op het indienen van een klacht

Als je een klacht wil indienen over de verwerking van je gegevens, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht

Als EqiGens een dienst aanbiedt en je besluit om over te stappen op een andere partij, dan heb je het recht dat de gegevens door EquiGens worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

Je mag aangeven dat je gegevens die bij EquiGens zijn opgeslagen, niet meer worden gebruikt.
Verder heb je recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. EquiGens beoordeelt je verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek, informatie verstrekken over de acties die EquiGens onderneemt naar aanleiding van je verzoek of bezwaar. Deze termijn kan EquiGens met twee maanden verlengen indien de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken dat EquiGens krijgt daartoe aanleiding geeft. EquiGens zal je in dat geval informeren.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kan je met EquiGens contact opnemen via info@equigens.com.